صفحه ها
دسته
لیــنک ویژه دانلود موسـقی
دست نوشته های تنهایی من
ترفند
دلتنگی من غم تنهایی
قالب های بلاگفا
موسقی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 349333
تعداد نوشته ها : 113
تعداد نظرات : 30
Rss
طراح قالب
نظر اساسى پیچیدگى مشکل‌آفرین را قرار است معلوم بکند، پیچیدگى را رمزدار مى کند و پیچیدگى اطلاعات به این منظور که از یک تخمین معقولانه مى تواند مشتق‌شده باشد.نمونه بارز مدیریت پروژه مدیران قادر کردن را وسیله به کار مى برد که به وجود مىآورد و مفصل را استفاده مىکند کار براى تخصیص منبع را برنامه بریزد، بشناسد و روابط وابستگى شغلى را تعقیب مىکند، پروژه را پیاده مىکند، تعقیب کردن از هزینه‌پشت تخصیص‌ها نگهدارى مىکند و پرت را به وجود مىآورد( زیرطبقه یک سوم مدیریت پروژه وسیله به کار مىبرد(پست الکترونیکى، اطلاعیه سوار مىشود، اشتراکى sdraobetihw) کار گروهى را پشتیبانى مىکند و وسائل را ممکن است در برداشته باشد که تصمیمات مختلف را ضبط مىکند برده‌شده در طول فرآیند توسعه سیستم. 5.4.1.6 مهندسىمجدد رمز میراث را وسیله به کار مىبرد(براى مثال، برنامه‌هاى کهنه که موافقت براى سال 2000 را باید اصلاح‌شده باشد) اغلب ساختمان فقدانى و در بعضى موارد، اصل برنامه نه حتى وجود داشتن ممکن است. مهندسىمجدد فرآیند نرم افزار کاربردى اصلاح‌کننده است استفاده کردن یک کیس وسیله. با مهندسى معکوس، نرم افزار کاربردى موجود طرحش را مطالعه کرده و بفهمد. مهندسى به جلو شامل شدن‌ها یک طراحى مجدد کردن کامل سیستم که از تکنولوژىهاى جدید بهره‌مند مىشود از قبیل خدمتکار موکلى محاسبه بکند. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر چندین وسیله را فراهم میکند که مهندسى معکوس را پشتیبانى میکند.کاربر رمز برنامه را خواند و اطلاعات سطح بالا را در مورد سیستم تولید میکند، ازاین قبیل اطلاعات میان رمز نامنتظم را ساختاریافته‌تر در یک چیزى تغییر میدهد. تحلیل‌گرها قدرت و ضعف‌هاى سیستم را ارزیابى مىکنند. [از میان رمزها بانک اطلاعاتى را خوانده و چنین وسائل نوشته‌شده مانند سلسله مراتب را تولید میکند نمودار تهیه مىکندیا هستىرابطه نمودار تهیه مىکند(فصل 26 براى پشتیبانى کردن مهندسى به جلو)عمر استاندارد، کیس تولید نرم‌افزار را فراهم میکند براى طراحى مجدد سیستم موجود این وسیله  را به کار ببرد. 5.4.1.7 وسائل وابسته به اندازه‌گیرى وسائل وابسته به اندازه‌گیرى اطلاعات را روى برنامه‌ها جمع می کنند  و اجراى برنامه؛ براى مثال، در حال ارزیابى کردن مجموعه رمز مبنى بر چنین مبحث وزن اشعار مانند  آمار. وسائل دیگر به آمار برنامه زمان اجراء عادت دارند جمع بکنند. 5.4.1.8 خانه‌دارى خانه‌دارى را وسیله به کار میبرد استفاده‌کننده تولید کردن را وسیله به کار ببرد، حساب بکند تولید بکند و ویژگیهاى خاص دستیابى مخزن را نظارت مىکند، پشتیبانى و بازیابى را پیاده مىکند و خانه‌دارى دیگر را اعمال انجام مىدهد. 5.4.1.9 مخزن تمام وسائل از طریق مخزن را مجتمع است. مخزن یک موضوع دارایى براى انبار کردن و با هم یکى کردن طرح‌ها است، توصیفات، مشخصات، داده‌هاى آزمایشى و موارد دیگر مربوط به فرآیند پیشرفت. مخزن به استفاده‌کنندگان اجازه مىدهد و براى توسعه‌دهنده‌ها اطلاعات را شریک مىکنند، پشتیبانىها فعالیتهاى رو به رشد تیم‌مبنى بر، براى یک مکانیزم براى با هم یکى کردن را یک تغییر کردن فراهم مىکنند مجموعه کیس وسیله به کار ببرد و از یک منبع محفوظ انبار براى منابع نرم‌افزار نگهدارى مىکند. به طور اضافى، مخزن از اطلاعات در مورد روابط متقابل مختلف بین نگهدارى مىکند(منطقى و فیزیکى) شکل مىدهد و حتى با نمونه‌ها منسوب به انجام‌ها بیرون مخزن(از قبیل در برنامه‌ها). براى مثال، اگر یک تعریف منطقى یک فرآیند منسوب به انجام‌هایش است، یک مخزن مىتواند جستجو بکند و همچنین بازیافت تمام انجام‌ها(و غیره برنامه‌ها) آن فرآیند در محیط سیستم اطلاعات مدیریتى کاربرد. مخزن شکل مىدهد مجبور باشد باز باشید و قابل بسط(به عبارت دیگر، آنها فروشندگان دیگر را وسائل باید جا بدهند). بازار در حال حاضر در حال حرکت به طرف استانداردسازى است و کیس فروشندگان قلاب‌ها را دارد شروع مىکند فراهم بکند که به نمونه‌هایشان اجازه مىدهد ذخیره‌شده در فروشندگان دیگر مخزن‌ها باشید. براى مثال، اس-کیس منطقى وسیله به واردات و صادرات نمونه‌هایشان به میکروسافت را اس-محصول مخزن اجازه بدهد. همچنین فروشندگان براى دسترسى به اطلاعات را در مخزن‌هایشان از طریق وب جهانى دارند شروع مىکنند فراهم بکنند. به طور نمونه یک مخزن جدا براى هر پروژه را نگهدارىشده است و یک مخزن مرکزى از جزئیات براى همه پروژه‌ها نگهدارى مىکند. نرم‌افزار کنترل نسخه عادت دارد در هتل نام‌نویسى بکند و مخزن‌هاى پروژه مختلف را از مخزن مرکزى وارسى مىکند. 5.4.2 میزهاى کار تلفیق در یک کیس محیط در امتداد چهار بعد 4 انجام بشود. تلفیق اطلاعات متقاعد مىکند که اطلاعات در یک روش سازگار از میان همه محیط اداره‌شده‌اند. تلفیق را نظارت بکنید براى وسائل مختلف اجازه بدهد ترکیب بکند و بر طبق احتیاجات پروژه را کار مىکند و محیط پشتیبانى مىکند. تلفیق معرفى به استفاده‌کنندگان اجازه مىدهد یک واسط گذاشتن سازگار از میان همه طیف ابزارى ببیند. تلفیق را به جریان بیاندازید را که متقاعد بکند عمل متقابل کردن را به طور مؤثر در حمایت از یک فرآیند ویژه وسیله به کار ببرد. میزهاى کار تلفیق را براى فقط یک قسمت عمر توسعه سیستم تهیه مىکنند. حروف بزرگ تکیه‌گاه را مراحل زودتر وسیله به کار مىبرد(تعریف مسئله، تحلیل و طراحى مىکند،) اما کم فراهم مىکند یا از پشت هیچ پشتیبانى مىکند(تولید کدى، و غیره.) انجام حروف کوچک تکیه‌گاه را طرح وسیله به کار مىبرد، انجام، آزمایشى و نگهدارى مراحل عمر توسعه سیستم(به طور کلى پشت). نمونه بارز حروف کوچک تولیدکنندگان در برداشتن کاربرد را وسیله به کار مىبرد براى گفتگو طراحى بکند، پیش دید بکند رنگ بزند، تولید را رمزدار بکند و غیره آنها کم فراهم بکنند یا از مراحل زودتر عمر پیشرفت هیچ پشتیبانى مىکنند. هم بالایى و هم حروف کوچک کار را در رابطه با یا برنامه‌ریزى [به طور انجام] میزهاى کار وسیله به کار مىبرند(سردبیران، گردآورنده‌ها،، اشکال‌زداها آزمایش مىکنند و غیره.) وسیله به کار مىبرد 5.4.3 کیس شىءگرا کیس شىءگرا را وسیله به کار مىبرد 6 تکیه‌گاه وسیله به کار ببرد نمودار تهیه کردن تکنیک‌ها براى چنین مفاهیم شىءگرا اساسى مانند کلاسها، و غیره (وراثت تولید را رمزدار بکنید و تلفیق با مخزن‌هاى دیگر و همچنین ضرورى وسیله به کار مىبرد. خیلى مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر تکیه‌گاه را زبان اصلاح‌شده متحد وسیله به کار مىبرندیادداشت ، یک استاندارد به وسیله مفعول مدیریت گروه را تصویب کرد، با هم یکى کردن‌ها یادداشت به کاررفته در روشهاى شىءگرا مختلف از قبیل به طور اعتراض کردن (فصول 29 و / یا 66) یک تغییر مفعول تغییرات را سد راه ملزوم میکند کیس به کار انداختن را وسیله به کار ببرد، با این وجود. براى مثال، یک کیس تولیدکننده کدى رمز شىءگرا را نه فقط در زبان‌ها از قبیل سى-باید تولید بکند++یا جاوا بلکه براى تغییر این چنین رمز به وسیله برنامه‌نویس اجازه میدهد. هر تغییرات برنامه‌نویس با طرح‌هاى زیربنایى را بسیار مورد باید همزمان باشند وسیله توانایى را باید مجبور بکند از هم‌زمانى دوسویه بین نمونه‌هاى نوشته‌شده نگهدارى بکند و رمز تولیدى. به عبارت دیگر، آیا رمز به وسیله وسیله مورد را تولید کرد یا برنامه‌نویس، با وسیله مورد را باید مجتمع باشد. کیس شىءگرا وسیله به کار مى برد مجبور باشد ثبات را پشتیبانى مى کند رسیدگى مى کند و توانایى هاى بازبینى خطا را فراهم مى کند. اگر وسیله مورد بازبینى خطا را قرار است انجام بدهد، به صورت کپسول در آوردن را باید پشتیبانى بکند،، وراثت پیغام مىدهد بگذرد و مشخصات شىءگرا دیگرو استفاده‌کنندگان به نگاه را در پرده نمایش یک مفعول باید قادر باشند، و نه تکیه کردن به سادگى روى تکنیک‌هاى در حال نمودار تهیه کردن. توانایىهاى علف‌خوار و احتیاج براى چرم و قسمت‌هاى مدل را آشکار مىکند بىمانند است به کیس شىءگرا وسیله به کار ببرد. علف‌خوار ضرورى است براى اینکه پیشرفت شىءگرا دوباره استفاده کردن را فشار مىآورد، که طراح را قصد دارد براى کلاسهاى به طور بالقوه قابل استفاده مجدد به جاى اینکه چرخ [دوباره مخترع] را باید پیدا بکند. نرم‌افزار متصدى کتابخانه را دوباره استفاده بکنید(یک کتابخانه اجزاء مکانیزم‌هاى بازیافت را و سؤال بکنید) به اجزاء بازیافت نرم‌افزار براى دوباره استفاده کردن کمک مىکند. خیلى از این علف‌خوار به وسیله واژه کلیدى را چنین تکنیک‌هاى استاندارد مانند جستجوکننده جا نمىدهد. کیس شىءگرا مختلف وسیله به کار مىبرد بد براى نامزد به تحلیلگر کمک مىکند یا طراح تجسم مىکند و تجرد را مىفهمد و فرآیند تخصص سلول در انجام وظایف تعریف طبقه‌اى را ادامه دارد و طبقه‌بندى. براى مثال، تحلیلگر از میان یک سلسله مراتب امکان دارد مرور بکند یا کلاسها را همه آن استفاده یک کلاس ویژه امکان دارد آرزو بکند معلوم بکند یا تمام کلاسهاى ترکیب‌دهنده در یک کلاس معین. براى فرآیند علف‌خوار را مؤثرتر کردن، تحلیلگر امکان دارد بخواهد پنهان بکند یا حتمى بزرگ مىشود به تفصیل تشریح مىکند. براى مثال، 6 تحلیلگر ممکن است ملزوم بکند که وسیله مورد یا آشکار کردن را ویژگىها پشتیبانى بکند پنهان بکند یا عملیات در یک کلاس مفعول، روابط بین کلاسهاى مفعول، پارامترهاى پیغام‌ها بین کلاسهاى مفعول و سلسله‌هاى پیغام‌ها بین یک گروه کلاسهاى مفعول در حال همکارى کردن 5.4.4 مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر محیطها مشخص‌شده محیط دوره‌اى براى مجموعه تام امکانات خودکار را محتاط است(از قبیل فعالیت پیوند بزند) براى لازم تمام فعالیتها را در سیستم‌ها عمر پیشرفت پشتیبانى بکند، یک محیط قابلیت استفاده مجدد اجزاء ابزارى را باید پشتیبانى بکند، سهولت تلفیق ابزارى، پیش‌نمونه‌سازى و از فعالیتهاى توسعه سیستم عمر در چندکاربرى بزرگ پشتیبانى مىکند، محیطهاى نرم‌افزار چندین‌پروژه. یک محیط قابل بسط باید باشد. وسائل جدید احتمال داشتن هستند عمر محصول مورد را پدیدار بشود ادامه داشته باشد و محیط توانایىهاى ابزارىاش مستعد به در حال اضافه کردن به آسانى و با هم یکى کردن وسائل جدید باید باشد. قابلیت انبساط به آسانى بیشتر است انجام‌شده محیط وقتى که باز است. همچنین یک محیط [بین‌اتصال] را باید پشتیبانى بکند، تلفیق نرم و نگهدارى چندین استفاده‌کنندگان در حال کار کردن روى پروژه‌هاى مختلف روى یک شبکه. زیرساختار به قابلیت انبساط احتیاج داشت فراهم بکند و [بین‌اتصال] از توانایىهاى سیستم عامل اساسى جلو مىزند. مثال‌هاى محیطها آى بى ام را اس-اد در برمىدارند/ دور و اتحادیه تجهیزات دیجیتال اس-پیوستگى. این دو محیط وسائل اساسى را فراهم مىکنند، میزهاى کار و یک سکوى انتگرالگیر که به کمپانىهاى دیگر اجازه مىدهد محیط را با محصولات اضافى پولدار بکند یا وسیله به کار مىبرد. 5/5 کلید مىنامندمهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر(مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر) مجموعه وسائل خودکار آن کمک کردن در همه فرآیند مهندسى نرم‌افزار. محیط یک مجموعه وسائل و میزهاى کار آن تکیه‌گاه همه فرآیند نرم‌افزار. مهندسى به جلو کاملاً طراحى مجدد کردن یک سیستم که از تکنولوژىهاى جدید بهره‌مند مىشود از قبیل خدمتکار موکلى محاسبه بکند. حروف کوچک مجموعه وسائل آن تکیه‌گاه طرح، انجام، آزمایشى و نگهدارى مراحل عمر توسعه سیستم(به طور کلى پشت).  آماریک پیچیدگى مبنى بر یک تعداد تعداد تصمیمات در یک برنامه وابسته به اندازه‌گیرى. یک نماینده تست‌پذیرى و مراقبت‌پذیرى نرم‌افزار. مهندسىمجددفرآیند نرم افزار کاربردى اصلاح‌کننده یک کیس وسیله استفاده مىکند. مخزنیک موضوع دارایى مجتمع طرح‌ها جایى که، توصیفات، مشخصات، داده‌هاى آزمایشى و موارد دیگر ذخیره‌شده‌اند و با هم یکى کردند. مخزن بحرانىترین جزء در یک کیس محیط است. مهندسى معکوسبراى فرآیند نرم افزار کاربردى موجود در حال مطالعه کردن طرحش را مىفهمد. وسیله به کار ببرید  نرم‌افزار که یک کار ویژه در فرآیند تولید نرم‌افزار پشتیبانى مىکند. حروف بزرگ مجموعه وسائل آن تکیه‌گاه مراحل زودتر(تعریف مسئله، تحلیل و) عمر توسعه سیستم را طراحى مىکند. میز کاریک کاربرد تک که چندین وسیله با هم یکى مىکند، یک واسط کاربر سازگار در حال فراهم کردن، احضار سازگار وسائل و وسیله به کار بردن‌مجموعه‌ها و به یک مجموعه داده‌هاى متداول از یک مخزن دسترسى پیدا مىکند(تلفیق اطلاعات). 6/5 نرم‌افزار چندین نرم‌افزار کمپانىها و کیسشان محصولات در جدول شماره 5.1 را حاشیه‌دار است. این فهرست نه به هیچ وجه جامع است نویسنده را اس-توصیه‌نامه‌ها نشان بدهد. لطفاً براى یک فهرست جدیدتر یکى از وب جهانى بعدى را ملاقات مىکند معین مىکند: جدول شماره 1/5 یک نماینده فهرست کیس محصولات محصولات کمپانىمیکروسافت بینایى الگوریتم بینایى سورس امن منطقى منطقى گل سرخ رقمى تجهیزات شرکت پیوستگى  اندرسن مشورت کردن پایه) (استرلینگ نرم‌افزار ترانه‌سرا سیستم نرم‌افزار (معمار هولت-پکرد اوراکل) (طراح پاور)(طراح آى بى ام نرم‌افزارمهندسى کمپانیها/ کامپیوترها/ نرم‌افزار / توجه: در (LRU) دوم، دو زیرخط منش‌ها هستند به هم بافته‌شده تأسیس‌کننده بهبود مستمر براى انتقال تکنولوژى، در برخورد کیس تکنولوژى روى نرم‌افزار فرآیند، کوک، طبقه‌بندى کیس تکنولوژى، [با هم‌گذاشتن] مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک،  توماس تعریف تلفیق ابزارى براى محیطها، مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک نرم، یک تحلیل و طراحى کردن و راه دستیابى براى کار.
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388
 
 
اسب بخار 
 اسب بخار  (کیس. M. T)  دانشگاه میامی
 به مقصود تحلیل، طراحى ، پیشرفت، آزمایش و نگهدارى نرم‌افزارپردازش پیچیده‌اند که باید اداره و کنترل ‌شوند مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر(کیس) یک تکنولوژى  است که به  این فرآیند کمک میکند. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر مثل مجموعه وسائل خودکار به طور وسیع تعریف‌شده است آن کمک کردن در همه فرآیند مهندسى نرم‌افزار میتواند باشد. به درستى به کاررفته و کیس را وسیله به کار میبرد برای سودمندى و بهبودی  محکم و فرآیند پیشرفت و کیفیت سیستم منتج ‌شده. 2/5 قدرت، ضعف‌ها و محدودیت‌ها به  سود اصلى کیس نسبت داده‌شده و سودمندى را بهبودیافته است.در چه وقت کیس را به درستى میتوان استفاده کرد؟ کیس مدت زمان تولید را عمدتاً کاهش میدهد. و این دلیل ماشینى کردن است. مهندسى نرم‌افزار خیلى  با دست خسته‌کننده است به همین خاطر با وسائل خودکار جانشین میکنند. سود اصلى دیگر کیس کیفیت را بهبودیافته است. مهندسى نرم‌افزار کامپیوتر را وسیله ای به کار میبرد تا قراردادهاى مد را اجرا بکند، علم نحو را معتبر بکند، ثبات را انجام بدهد از میان نمونه‌ها را رسیدگى بکند، رمز شدیداً قابل نگهدارى را تولید بکند و کیفیت را بهبود یابد. همچنین مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر به ریل پیشرفت یک پروژه میتواند عادت داشته باشد و  از تحلیل نگهدارى میکند، از میان طرح و انجام. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر به  اداره کردن کمک میکند موج اثر بگذارد وبا  یک تغییر به یک مدل ناشى بشود. در پاسخ به یک تغییر، کیس را درست میکند تغییرات لازم برای نمونه‌ها را انجام میدهد تا تحلیلگر طرح‌ها را مجبور نباشد دوباره بکشد. در نتیجه، تحلیلگر ممکن است که مشوق باشد و بیشتر  سعى میکند تا راه‌حلهاى بهتر را توسعه دهد. یک سود ثانوى کیس ارائه اسناد بهتر است براى اینکه سیستم آنرا آسان می  کند به وجود بیاورد، گرد می آورد و از ارائه اسناد مرغوب نگهدارى میکند. به دلیل کیفیت سیستم بهبودیافته و ارائه اسناد بهتر، اغلب کیس در حال استفاده کردن به مراقبت نرم‌افزار کم‌شده منتج میشود  وخرج برمیدارد. همچنین، کیس ارائه اسناد یک شکل جدید حافظه متحد را که فراهم میکند کارکنان را جان به در میبرد تغییر میکند و حدود ارائه اسناد کاغذى. مقدارى مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر مبنى بر یک اسلوب‌شناسى ویژه وسیله به کار میبرند تا قراردادهاى مدل‌سازى را ملزوم‌شده توسط یک پروژه معین پشتیبانى کنند. در نتیجه، آنها نیرو استفاده‌کنندگان بعضى وقت‌ها که قبول میکنند و راه تحمیلى دستیابى را استفاده میکنند. تحلیلگر اس-مسئول این  است که وسیله درست را براى کاربرد انتخاب میکند. کاربرمجبور به جا دادن وسیله نباید باشد. مادامیکه بسیار تحقیق نشان میدهد که کیس در فرآیند پیشرفت کمک میکند و سودمندى را بهبود مییابد، بررسى های مختلف نشان داده‌اند آن کیس اغلب کارنکرده به طور یکنواخت از میان سازمان است، به وسیله فقط یک گروه به کاررفته است یا هرگز به کارنرفته است. یک دلیل ممکن است که پیچیدگى درک‌شده مزیتها را از استفاده کردن وسیله مورد سنگین‌تر است. اگر پرورش معین کند و استفاده‌کنندگان درک بکند که کیس براى آنها یک مزیت نسبى است و وسیله را فراهم بکند احتمال داشت آنها را داوطلبانه استفاده بکند. همچنین، تعهد مدیریت و ضرورى پشتیبانى میکند. سودها از استفاده کردن کیس به ندرت انجام‌شده‌اند مگر اینکه وسائل مورد به صورت صحیح تحقق‌یافته‌اند و با احتیاط اداره کردند. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر خود به خود هدف نیست. هدف واقعى یک کیس موفق انجام نیست اما بهبودى فرآیند تولید نرم‌افزار. بدون بهبود مستمر در فرآیند تولید نرم‌افزار، کیس بیشتر مضرتر از سودمند ممکن است باشد.وسیله مورد به اسلوب‌شناسى کار برگزیده عادت دارد آسان بکند، براى نه آنرا جانشین میکند. مگر اینکه سازمان کیسش را اهداف تکنولوژى با اهداف تجارى اش دوباره تشکیل بدهد، نتایج احتمال داشتن باشید مأیوس بکنید. ورودى و نظرات را نسبت دادند کیس ترکیب بکند و خیلى از وسائل را با هم یکى میکند. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر وصف‌شده در (بخشها III)، (VI)، وى-و وى  به کار میبرد .کامپیوتر بد به کاررفته در طول اطلاعات جمع کردن بعضى وقت‌ها و مرحله تعریف مسئله، یک مطالعه امکان‌پذیرى مخصوصاً به پشتیبانى بکند رهبرى بکند
(فصل 14< کیس بی شباهت، یک محیط برنامه‌نویسى است که  فعالیتهاى برنامه‌نویسى را پشتیبانى  و فراهم مى کند یا از تحلیل هیچ پشتیبانى مى کند و طراحى مى کند.
مفاهیم
 مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر یک مکانیزم براى خودکار عمل کردن اسلوب‌شناسى هاى توسعه سیستم است. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر به طور نمونه در یک وسیله به کار می رود: قراردادهاى یادداشت یک روش ویژه پیشرفت را پشتیبانى بکنید سبک رئالیستى را و اجرا بکنید. تیم‌هاى تحلیلگران را پشتیبانى بکنید .طراحان  با همدیگر درباره یک پروژه کار مى کنند. به استفاده‌کننده اجازه بدهید آزادانه بین نمونه‌هاى متفاوت را هدایت بکند تغییرشکل‌هاى خودکار را بعد از یک مرحله تا جایى که تخصیص مى دهد  پشتیبانى بکنید. فعالیتها را از ملزومات تا رمز  زندگى پشتیبانى بکنید،. نگهدارى ملزو مات را پشتیبانى بکنید و براى اطلاعات مدیریت تشکل به کنترل مدیریت فرآیند پیشرفت کمک مى کند. و آزمایش کردن را برای  ثبات درونى نمونه‌ها پشتیبانى  و رسیدگى بکنید. مهندسی نرم افزار متقاعد مى کند که اگر یک مدل هماهنگ با مسئله واقعى دنیا است نشان بدهد. معمارى موضوعى کیس یک محیط است که  فرآیند مهندسى نرم‌افزار را پشتیبانى مى کند. محیط معمولاً از وسائل جدا تشکیل مى شود، از قبیل ویرایش، برنامه ریزى، تأئید و معتبرسازى، مدیریت تشکل، مبحث وزن اشعار و پیمایش، مدیریت پروژه، خانه‌دارى وسیله به کار مى رود . نمایش‌هاى تصویر شماره 1/5 یک استاندارد کیس معمارى. تصویر شماره 1/5 یک استاندارد کیس معمارى. 5.4.1.1 ویرایش را وسیله به کار میبرد در برداشتن را وسائل سنتى وسیله به کار ببرد(از قبیل کلمه‌پردازش و برنامه‌ریزى سردبیران) آن در ارائه اسناد و نمودار تهیه کردن وسائل آن فراهم کردن تواناییهاى نوشته‌شده از قبیل طرح یک نمودار جریان داده‌ها کمک بکند به وجود بیاورد.
(فصل 24 نمودار رابطه مستقل
، 5.4.1.2 قبلاً برنامه‌ریزى رمزگذارى را و اشکال‌زدایى وسیله به کار برد وسائل استاندارد هستند وسیله به کار ببرد گرد بیاورد(یا تعبیر مىکند،) مىدود و یک برنامه اشکال‌زدایى مىکند. تولیدکنندگان را رمزدار بکنید وسائل آن رمز نوشتن از یک مشخصه سطح بالاى یک کاربرد هستند. براى مثال، در یک کاربرد شىءگرا یک تولیدکننده کدى را به رمز امکان دارد بنویسد براى کلاس را به مفعول‌کلاس بدهد نمودار تهیه بکند. در یک محیط برنامه‌سازى چشمى، یک تولیدکننده کدى به رمز امکان دارد بنویسد براى واسط گذاشتن زیربنایى را به یک واسط کاربر بدهد. بازسازى وسیله به کار مىبرد کمک بکند تجزیه‌کننده و با فرمت‌بندى رمز موجود با در آوردن رفتن‌به احکام یا دیگرى قسمت‌هاى دست‌نیافتنى رمز غیرضرورى. 5.4.1.3 تأئید و معتبرسازى بازبینىکننده‌ها را وسیله به کار مىبرد متقاعد بکند که علم نحو درست است. تصدیق وسیله را به کار مىبرد برای متقاعد کردن که ملزومات درست هستند و محصول اعمال  کار مىکند مطلوب یا به وسیله مشترى را درخواست کرد. در این طبقه‌بندى انواع وسائل است. تحلیل‌گرهاى ایستاده میان‌مراجع تولید مىکنند، براى علم نحو را رسیدگى مىکند و استانداردها را روى یک برنامه بدون رمز اجراءکننده اجرا مىکند. تحلیل‌گرهاى وابسته به وظایف اعضاى بدن، از قبیل نقشه‌کش‌ها و نیمرخ‌سازان، اجراء برنامه ناظر. دستگاههاى قیاس براى تفاوتها را رسیدگى مىکنند یا شباهتها بین پرونده‌ها؛ آنها براى بازبینى را به کاررفته‌اند آزمایش خارج بکند و انتظار داشت برنامه منتج بشود. دستیارهاى اثبات صحت را پشتیبانى مىکنند تکنیک‌هاى رسمى برای  ثابت کردن به طور ریاضى و درستى رمز کمک بکنند و ثبات و مشخصه را بین رمز ارزیابى مىکنند. مدیریت را آزمایش بکنید وسیله به کار مىبرد((پارت IIV)) تولیدکنندگان مورد آزمایشى را و تولید کردن انواع داده‌هاى آزمایشى واردشده مبنى بر معیارهاى آزمایشى در بردارنده و برنامه داده‌هاى ورودى بنا بکند. همچنین آنها وسائلی را در برمیدارند که نتایج را اداره میکنند، لیست‌هاى کنترل را تأئید میکند و برگشت را میتوانند رسیدگی بکنند.
( 5.4.1.4 مدیریت تشکل)
 مدیریت تشکل را وسیله به کار مىبرد  برای کمک به  تولید نرم‌افزار و هماهنگ کننده را اداره مىکند. مدیریت نسخه کمک را وسیله به کار مىبرد از نسخه‌هاى مختلف رمز نگهدارى بکند و آن رونوشت درست رمز را متقاعد مىکند در کار متعاقب را ترکیب شده است.بر  متصدیان کتابخانه و وارسى نرم‌افزار از مخزن  نظارت میکنند. ساختمان یک کاربرد پیش‌پردازى شامل بشود، و ادغام گردآورنده انواع اجزاء نرم‌افزار. سازندگان ترتیب هر جزء آن نسخه اصلاح‌شده یا قطعه نرم‌افزار را متقاعد مى کنند که کالاى آماده فروش را شامل شده است. این وسائل بحرانى مى شوند وقتى که براى سکوهاى مورد نظر متفاوت ساخته‌شده  باشندکه  از قبیل همان محصول یونیکس است یا براى اینکه ویندوز اجزاء آنها را دنبال مى کند براى هر سکوى مورد نظر به کاررفته. وقتى تغییرات که  جزء یک نرم‌افزار را درست‌شده‌اند، اجزاء دیگر ساختگى هستند. اگر یک جزء معین در چندین نرم‌افزار را به کاررفته است یا به وسیله چندین طراحان تصویر مى اندازد بنابراین توسعه‌دهنده‌ها تغییرات توسعه‌دهنده‌ها را از میان همه باید همزمان باشد و تصویر مى اندازد متقاعد بکند که همه محصولات به صورت صحیح ادامه بدهند. کنترل را تغییر بدهید و هم‌زمان این را زیر نظر داشته باشد، قدردانى را تصویر بیاندازید و توسعه‌دهنده‌هاى مدیریت و طراحان علاقه را بیان کرده‌اند روى آنها قیمتها را ناتوانى به درستى پیشگویى بکند کوشش‌ها را و تخمین بزنید، ملزومات منبعى انسان را مدت تصویر بیاندازید. مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوترکار را براى اندازه‌گیرى ها فراهم مى کند که در فرآیند قدردانى مى تواند کمک بکند. براى مثال، مدل  قیمت سازه‌اى(مدل قیمت سودمند) 1 در مقدارى مهندسى نرم‌افزار به کمک کامپیوتر نرم‌افزار مجتمع است. همچنین شکل متداول نقطه کاررا بدهد .دامنه کوشش لازم با شمردن راکه مى تواند برآوردشده باشد تعداد فعالیتهاى کار تابع را صدا زدند اشاره بکند.
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388
همواره راه هایی وجود دارد که بدون نیاز به تخصص افراد ماهر میتوان پی به عیب سخت افزارهای مشکل دار خود ببرید. این ترفند اگر چه یک راهنمای جامع برای عیب زدایی از کامپیوترتان نیست اما می تواند شما را به سمت یافتن مشکل کامپیوتر راهنمایی کند. مطمئنأ پیدا کردن عیب کامپیوتر توسط شخص خودتان بسیار شیرین تر از تشخیص آن توسط یک تعمیرکار با تجربه است!
اگر بعد از فشردن دکمه power ، کامپیوتر روشن نشد
بررسی کنید آیا سیم برق متصل است؟ آیا سر دیگر سیم برق متصل شده است؟ سوییچی که در پشت کامپیوترتان وجود دارد چک کنید. از اتصال صحیح منبع تغذیه به مادربرد اطمینان حاصل کنید. کابل برق فلاپی را چک کنید. اگر هیچ یک از این کارها نتیجه نداد در مرحله بعد هر چیزی را که به مادربرد متصل است به غیر از کابل برق، سیم دکمه power، کارت گرافیک، حافظه RAM و CPU را جدا کنید. اگر باز هم سیستم بالا نمی آید یک یا دو قطعه از سیستم شما معیوب است. در این مورد به احتمال زیاد مادربرد یا منبع تغذیه Case شما اشکال دارد.
اگر سیستم روشن می شود ولی بوق نمی زند یا بالا نمی آید
ابتدا همه اتصالات را چک کنید و دوباره امتحان کنید. در صورتی که این عمل مؤثر نبود، بهترین کار این است که مانند بالا همه چیز را به غیر از سیم دکمه power، کارت گرافیک، حافظه RAM و CPU را از مادربرد جدا کرده و دوباره امتحان کنید.
اگر کامپیوتر به خوبی شروع به کار کرد کامپیوتر را خاموش کنید و هر بار یک قطعه را متصل کرده و سپس کامپیوتر را روشن کنید تا جایی که مشکل را پیدا کنید ولی اگر کامپیوتر اصلا‎‎ً روشن نشد احتمالاً یک یا چند قطعه معیوب دارید(CPU ،RAM، مادربرد و منبع تغذیه).
کامپیوتر روشن می شود و متناوبا‎ً بوق می زند، بالا می آید
ببینید آیا حافظه RAM شما بدرستی نصب شده است اگر لازم است آن را بیرون آورید و دوباره جا بزنید.
سیستم روشن می شود یک سری بوقهای سریع می زند، بالا نمی آید
ببینید آیا کارت گرافیک به درستی روی اسلات AGP نشسته است یا خیر.اگر مقدار کمی از کارت گرافیک خارج از اسلات AGP باشد سیستم بالا نمی آید.
چند مشکل دیگر هم وجود دارد که بوسیله این بوقها شناسایی می شود اما دو مورد بالا معمول ترین موارد هستند.
اگر سیستم بالا می آید ولی مشکلاتی را مشاهده می کنید در این جا دو مشکل عمده ذکر می شود. کامپیوتر شما در هنگام نصب سیستم عامل بارها از حرکت باز می ایستد علت آن می تواند گرمای CPU باشد بخصوص CPU های شرکت AMD یا CPU های قدیمی تر شرکت INTEL. چک کنید آیا فن CPUبخوبی عمل می کند و چک کنید آیا هیت سینک (قطعه آلومینیومی که روی CPU نصب شده و  معمولاً رنگ سیاه دارد) بخوبی نصب شده است و با سطح CPU کاملاً موازی است. مطمئن شوید از هیت سینکی استفاده می کنید که ساخت سازنده CPU شماست. هیت سینک اگر درست نصب شود بیش از آنچه نیاز است خنک کاری انجام می دهد.
مشکلات زیادی در سیستم عامل همراه با صفحات آبی که ظاهر می شود دارید
خطاهایی که در هنگام کپی کردن فایل های Set up بوجود می آیند بخصوص در ویندوز 2000 و XP، به احتمال زیاد نشانه وجود مشکل در حافظه RAM شماست. این امکان هم وجود دارد که مشکل از هارد دیسک شما باشد اگر خطاها همراه با صفحات آبی است که در آنها Page Fault دیده می شود یقیناً مشکل از حافظه RAM شماست.
به نقل از( Yadbegir.com)
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388
X